« واحد ارشاد و معاضدت قضایی ویژه ایثارگران جنب ساختمان اصلی دیوان آماده راهنمایی و ارشاد عزیزان ایثارگر می باشد »

مقام معظم رهبری : جانبازان شهدای زنده‌اند.